Pakume tööd HARIDUSTEHNOLOOGILE-INFOJUHILE 0,5 ametikohta

Põhieesmärgiks on

digi-innovatsiooni ja digikultuuri juurutamine õppeasutuses (üldharidus ja alus- ja algharidus). Pedagoogilistele töötajatele haridustehnoloogia tugiteenuse osutamine ja arendamine digikultuuri juurutamiseks õppeprotsessis.

Põhitegevused:
 • * Kooli ja lasteaia kodulehe administreerimine ja info haldamine/kaasajastamine koostöös kooli ja lasteaia meeskonnaga;
 • * Kooli ja lasteaia õpetajate (edaspidi õpetaja) haridustehnoloogia-alane nõustamine, koolitamine (infotunnid, sisekoolitused jmt) ja juhendamine ning juhend- ja metoodiliste materjalide koostamine digivahendite rakendamiseks õppeprotsessis;
 • * Õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamine ja monitooring;
 • * Digiõppevara loomise, kohandamise ja jagamise korraldamine ning selleks sobiva õpikeskkonna rakendamine ja (e-kursuste) haldamine;
 • * Ettepanekute tegemine õppeasutuse digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis;
 • * Haridustehnoloogia-alastes arendustegevustes, projektides, uuringutes ja koostöövõrgustikes osalemine;
 • * Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste trendide, vahendite ja võimaluste seire (sh riiklikud ja rahvusvahelised arengusuunad) ning teavitus õppeasutuses;
 • * Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel osalemine (sh digiplaani koostamine ja õppekavaarendus) ning õppeasutuse esindamine digitehnoloogia-alastes küsimustes.
Nõudmised kandidaadile
 • * Haridus: kõrgharidus.
 • * Tööalased lisateadmised ja oskused: väga hea haridustehnoloogiliste vahendite ja meetodite tundmine (nt õppedisaini ja kvaliteetse e-kursuse põhimõtted) ja nende oskuslik rakendamine.
 • * Arvutioskus: erinevate õppeotstarbeliste õpikeskkondade ja digivahendite tundmine, kontoritarkvara heal tasemel kasutamise oskus, valmisolek kasutada erinevaid infosüsteeme (dokumendihaldusprogramm jms), üldteadmised operatsioonisüsteemidest ning arvuti riistvarast.
 • * Keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel (C1) ja soovitavalt inglise keel kesktasemel.
 • * Isiksuseomadused: initsiatiivikus, väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, eesmärgile orienteeritus.
Omalt poolt pakume vajalikke koolitusi ning võimalust lisaks juhendada huviringi.
 • * Töötasu (bruto): 0,5 ametikoha alammäär katseajal 657 eurot
 • * Tööaeg : osaline koormus
 • * Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni
Vajalikud dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia ning kandideerija enda soovil muud dokumendid palume saata e-posti aadressile kool [at] kabala.edu.ee.
Lisainfo:  Pille Lille, tel: 55592975, e-post: direktor [at] kabala.edu.ee

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pakume tööd ERIPEDAGOOGILE või LOGOPEEDILE (koormus 1.0 või kokkuleppel kandidaadiga)

Põhitegevused:
 • * erimetoodikat kasutades suunata koolis ja lasteaias tuge vajavate õpilaste arengut ning nõustada õpetajaid õpilastega erimetoodika rakendamise põhimõtetest
 • * õpiabitunnid õpilastele koolis ja lasteaias
 • * HEV tegevuste koordineerimine
 • * hariduslike erivajaduste õpilaste välja selgitamine koostöös õpetajatega
 • * õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimise suunamine (individuaalse arengu jälgimise kaartide avamine ja täitmise juhendamine
 • * tugisüsteemi koostöö koordineerimine koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, rehabilitatsiooniasutus, KOV spetsialistid)
 • * lapsevanemate teavitamine ja nõustamine õpilase arengu toetamisel koostöös teiste spetsialistidega

Nõudmised kandidaadile

 • * Ootame oma kollektiivi sõbralikku, tööle pühendunud eripedagoogi või logopeedi, kelle haridus on vastav kvalifikatsiooninõuetele.
 • * Eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.
Omalt poolt pakume
 • * toredat kollektiivi, vajalikke koolitusi, paindlikkust tööaja korraldamisel
 • * Töötasu (bruto): alammäär katseajal 1350 eurot
 • * Tööaeg : kokkuleppel kandidaadiga
 • * Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimise tähtaeg: kuni sobiva kandidaadi leidmiseni

Vajalikud dokumendid: avaldus koos palgasooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia palume saata e-posti aadressile kool [at] kabala.edu.ee.

Lisainfo: Pille Lille, tel. 55592975, e-post: direktor [at] kabala.edu.ee
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::