Rapla valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §73 lg 1

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 1 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu koosseis

Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal

 1. Artur Roosvalt – Jõmmu lasteaia rühma vanemate esindaja;
 2. Janne Paasma – Muumi lasteaia rühma vanemate esindaja;
 3. Virge Kuningas-Turu – Lepatriinu lasteaia rühma vanemate esindaja;
 4. Kaidi Kalf – Lustlaps lasteaia rühma vanemate esindaja;
 5. Helen Karlson – lasteaia õpetajate esindaja;
 6. Anu Vendelin - kooli õpetajate esindaja;
 7. Ave Smirnov    – kooli lastevanemate esindaja; 
 8. Agnes Uustallo – kooli lastevanemate esindaja;
 9. Eneli Kustassoo – kooli lastevanemate esindaja; 
 10. Lisette Toomla – õpilasesinduse esindaja; 
 11. Kübe Rahkema - vilistlaste esindaja; 
 12. Tiit Toome – ettevõtjate esindaja; 
 13. Anne Kalf – Rapla Vallavolikogu esindaja.

Hoolekogu esimees Kübe Rahkema, kontakt e-post kybe.lokkota [at] mail.ee

Hoolekogu aseesimees Ave Smirnov

 

Hoolekogu koosolekute protokollid

2021/2022 õppeaasta

2020/2021 õppeaasta

2019/2020 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta

2017/2018 õppeaasta

2016/2017 õppeaasta

2015/2016 õppeaasta

2014/2015 õppeaasta